zamknięty, teksty z lipca 2013 roku

18 tekstów z lip­ca 2013 ro­ku – auto­rem jest zam­knięty.

Ja­kież to dziw­ne uczu­cie. Roz­darcie wewnętrzne. Tak częste zja­wis­ko, a tak niezrozumiałe. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 30 lipca 2013, 22:43

Cho­ciaż czuję się pot­rzeb­ny, chciałbym zniknąć na ja­kiś czas. Może na zawsze? 

myśl
zebrała 7 fiszek • 28 lipca 2013, 01:30

Mam plan. Zos­tanę szma­cianą lalką. Na sznu­reczkach. Cu­dow­ne życie w nieżyciu mnie czeka. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 26 lipca 2013, 14:29

Łza na policzku.

Sa­mot­ność, tęskno­ta, opuszczenie...
Każdy z nas te­go doświadcza.
Zas­ta­nawia mnie tyl­ko jed­no. Jed­no py­tanie wier­ci mi dziurę w mózgu.
Cze­mu to tak niewyob­rażal­nie ok­ropnie boli?
Naj­większe i naj­wy­bit­niej­sze umysły te­go świata nie znają na nie odpowiedzi.
Niektórzy [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 5 fiszek • 23 lipca 2013, 00:49

Twój za­pach, smak, do­tyk. Choć minęło ty­le lat, wciąż czuję je na mo­jej skórze. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 21 lipca 2013, 23:43

Jed­ne z naj­ważniej­szych słów w moim życiu. "Spra­wiasz, że ludzie dookoła Ciebie zaczy­nają żyć pełnią życia, czer­pać ile się tyl­ko da z każde­go dnia."
Dziękuję. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 20 lipca 2013, 22:48

Światłowo­dem myśli uciekam z mo­jego ciała. Opuszczam wszys­tkich zez­wierzęco­nych przyjaciół. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 18 lipca 2013, 01:16

Każdym cichym wes­tchnieniem prze­mie­rzam set­ki ki­lometrów, by móc Ci po­wie­dzieć, jak bar­dzo Cię kocham. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 17 lipca 2013, 23:32

Tak wiele myśli, tak mało słów... 

myśl
zebrała 9 fiszek • 15 lipca 2013, 20:50

Uderzam głową w przes­trzeń, by móc złapać od­dech pod wodą.. Ko­pię dół w og­niu wspomnień. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 14 lipca 2013, 20:12

zamknięty

http://inner--voice.blogspot.com/

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

zamknięty

Użytkownicy
X Y Z
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

3 stycznia 2016, 22:22SPOPIELONY sko­men­to­wał tek­st Życie mi się pop­suło.  

16 kwietnia 2015, 17:51natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Sens bez sen­su nie [...]

16 kwietnia 2015, 15:49zamknięty do­dał no­wy tek­st Sens bez sen­su nie [...]

17 marca 2015, 01:27zamknięty do­dał no­wy tek­st Wymięta po­duszka. Roz­rzu­cona pościel. [...] 

16 stycznia 2015, 17:39zamknięty do­dał no­wy tek­st Zamknięty w klat­ce pa­radok­su [...]

23 grudnia 2014, 17:15nicola-57 sko­men­to­wał tek­st I cho­ciaż to mnie [...]

23 grudnia 2014, 07:10tomek43i sko­men­to­wał tek­st I cho­ciaż to mnie [...]

23 grudnia 2014, 04:44zamknięty do­dał no­wy tek­st I cho­ciaż to mnie [...]

11 grudnia 2014, 04:54zamknięty do­dał no­wy tek­st Odwracam twarz. In­nej już [...]

7 grudnia 2014, 02:48zamknięty sko­men­to­wał tek­st Kawa. Pa­pieros. Skok w [...]