zamknięty, teksty z maja 2013 roku

11 tekstów z ma­ja 2013 ro­ku – auto­rem jest zam­knięty.

Z dobrą miną do złej gry zacząłem tańczyć Tan­go w takt Mar­sza Żałobnego. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 29 maja 2013, 00:12

Owsianka - czyli proza życia.

Chcę być sobą, ta­kim ja­kim jes­tem. Częściej smut­nym niż we­sołym. Z zapłaka­nymi ocza­mi, a nie wy­muszo­nym śmie­chem. Chcę się śmiać, kiedy mam na to ochotę, a nie wte­dy gdy wszys­cy dookoła uważają, [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 3 fiszki • 27 maja 2013, 09:25

Rozmów z nieznajomymi ciąg dalszy...

- Gdzieś tam w środ­ku to jes­tem praw­dzi­wy ja. To co na zewnątrz to tyl­ko maska.
- Poz­wo­lisz że się nie zgodzę
Mas­ka, maską - ale pew­nie każdy ak­tor po­wie, że każda rola [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 3 fiszki • 19 maja 2013, 19:57

Kiedy przechodzisz obok mnie mo­je ser­ce sta­je w miej­scu. I chciałbym spra­wić byś po­kochał mnie, jak myśl, która kocha wolność. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 18 maja 2013, 11:13

To co przeczy­tałeś, jest częścią mnie. Tą częścią, którą próbu­je od­ciąć na każdy możli­wy sposób z mo­jej pa­mięci. Tyl­ko ona poz­wa­la mi jeszcze czuć/od­czu­wać. Ro­biąc to jed­nocześnie wbrew mo­jej woli.

Bo cza­sem roz­mo­wa z niez­na­jomym uświada­mia Ci więcej niż niejed­na noc z sa­mym sobą. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 15 maja 2013, 12:07

...

W po­koju pa­nowała cisza. Da­niel sie­dział sku­piony na swym łóżku, ana­lizując dlacze­go wszys­tko po­toczyło się w ten, a nie in­ny sposób. Za ok­nem pa­dał deszcz, a on sam próbo­wał przy­pom­nieć so­bie, jak [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 4 fiszki • 14 maja 2013, 01:03

Niech się do­pełni to, co nieunik­nione, bym mógł snem spo­koj­nym zasnąć.

Myślałem, że życie w po­jedynkę jest łat­wiej­sze. Chy­ba myśle­nie nie jest moją mocną stroną... 

myśl
zebrała 7 fiszek • 13 maja 2013, 01:48

Życie ze świado­mością, że ma się tak dużo do zro­bienia, a tak mało cza­su zak­ra­wa o patologię. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 11 maja 2013, 01:54

Bo mo­je łzy są jak krew spuszczo­na pros­to z serca. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 10 maja 2013, 01:38

Ści­gam się z włas­nym ciałem, które ko­go szyb­ciej wykończy.
Już nie umiem uda­wać, że wszys­tko jest w porządku. Chy­ba naj­wyższa po­ra przes­tać oszu­kiwać sa­mego siebie. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 9 maja 2013, 17:23

zamknięty

http://inner--voice.blogspot.com/

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

zamknięty

Użytkownicy
X Y Z
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

3 stycznia 2016, 22:22SPOPIELONY sko­men­to­wał tek­st Życie mi się pop­suło.  

16 kwietnia 2015, 17:51natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Sens bez sen­su nie [...]

16 kwietnia 2015, 15:49zamknięty do­dał no­wy tek­st Sens bez sen­su nie [...]

17 marca 2015, 01:27zamknięty do­dał no­wy tek­st Wymięta po­duszka. Roz­rzu­cona pościel. [...] 

16 stycznia 2015, 17:39zamknięty do­dał no­wy tek­st Zamknięty w klat­ce pa­radok­su [...]

23 grudnia 2014, 17:15nicola-57 sko­men­to­wał tek­st I cho­ciaż to mnie [...]

23 grudnia 2014, 07:10tomek43i sko­men­to­wał tek­st I cho­ciaż to mnie [...]

23 grudnia 2014, 04:44zamknięty do­dał no­wy tek­st I cho­ciaż to mnie [...]

11 grudnia 2014, 04:54zamknięty do­dał no­wy tek­st Odwracam twarz. In­nej już [...]

7 grudnia 2014, 02:48zamknięty sko­men­to­wał tek­st Kawa. Pa­pieros. Skok w [...]