zamknięty, dzienniki

11 tekstów (dzien­ni­ki) – auto­rem jest zam­knięty.

Inspiracja w innym człowieku. Rozprawa o kacu moralnym.

Kac jak to kac. Może mieć różne przyczy­ny i do­tyczyć każde­go. W tym przy­pad­ku od­noszę się do podjętych przez siebie pew­nych de­cyz­ji, które z pun­ktu widze­nia oso­by pos­tron­nej mogą być co najmniej [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 11 czerwca 2013, 15:10

Owsianka - czyli proza życia.

Chcę być sobą, ta­kim ja­kim jes­tem. Częściej smut­nym niż we­sołym. Z zapłaka­nymi ocza­mi, a nie wy­muszo­nym śmie­chem. Chcę się śmiać, kiedy mam na to ochotę, a nie wte­dy gdy wszys­cy dookoła uważają, [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 3 fiszki • 27 maja 2013, 09:25

Rozmów z nieznajomymi ciąg dalszy...

- Gdzieś tam w środ­ku to jes­tem praw­dzi­wy ja. To co na zewnątrz to tyl­ko maska.
- Poz­wo­lisz że się nie zgodzę
Mas­ka, maską - ale pew­nie każdy ak­tor po­wie, że każda rola [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 3 fiszki • 19 maja 2013, 19:57

...

W po­koju pa­nowała cisza. Da­niel sie­dział sku­piony na swym łóżku, ana­lizując dlacze­go wszys­tko po­toczyło się w ten, a nie in­ny sposób. Za ok­nem pa­dał deszcz, a on sam próbo­wał przy­pom­nieć so­bie, jak [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 4 fiszki • 14 maja 2013, 01:03

Podróże małe i duże.

Kiedyś opo­wiadałem Wam o pew­nym mlodzieńcu. Dzi­siaj opo­wiem Wam ko­lejną his­to­rię z je­go życia. Chłopak przez wiele miesięcy łudził się, że może wszys­tko będzie tak, jak daw­niej. Bez zbyt wiel­kich zmar­twień, z [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 3 fiszki • 29 kwietnia 2013, 10:23

Rozstanie.

Weź głębo­ki od­dech. Wsłuchaj się w rytm bi­cia Twe­go ser­ca. Poczuj, jak przez Two­je ciało przechodzą dreszcze niepo­koju. Już nie wiesz, czy to kim jes­teś, poz­wo­li Ci od­czuć praw­dzi­we szczęście. Czu­jesz się tak, jak gdy­by Twój po­ciąg do ra­ju właśnie przed Tobą uciekł. 

dziennik
zebrał 4 fiszki • 7 kwietnia 2013, 01:35

...

Był so­bie raz pe­wien młodzieniec. Był wy­soki, szczupły, niez­byt dob­rze zbu­dowa­ny. Był za­baw­ny, szcze­ry, naiw­ny. Je­go życie było pełne wrażeń, planów na przyszłość, doz­nań es­te­tycznych. Był też ro­man­ty­kiem - jak to zwykł [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 5 fiszek • 14 lutego 2013, 00:28

Spowiedź.

Kiedyś...
Kiedyś było inaczej. Czy le­piej? Nie wiem. Czy gorzej? Nie mam bla­dego pojęcia.
Nie pot­ra­fię oce­nić trzeźwo i obiek­tywnie te­go, ja­ka była mo­ja przeszłość.
Przeszłość – słowo klucz. To ona nas [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 4 fiszki • 24 stycznia 2013, 15:07

Bo wszystko jest zabawą.

-czyżbyś próbo­wał zniechęcać do siebie ludzi...?
-Jak naj­bar­dziej usiłuję to zrobić.
-a nie uważasz ze jak bedziesz tak zniechęcał to efekt bedzie odwrotny?
-Może właśnie ta­ki jest cel? Żeby od­dzielić tych, którzy nie wiedzą, na [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 2 fiszki • 19 grudnia 2012, 15:19

Kochanek.

Zaw­sze byłeś blis­ko mnie, choć ja trzy­małem Cię na dys­tans. Wo­leliśmy ten układ. Przy­jaźń cen­niej­sza od miłości - bo prze­cież ta pier­wsza, jeśli praw­dzi­wa trwa wie­cznie, z tą drugą to nig­dy nie [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 4 fiszki • 6 października 2012, 19:56

zamknięty

http://inner--voice.blogspot.com/

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

zamknięty

Użytkownicy
X Y Z
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

3 stycznia 2016, 22:22SPOPIELONY sko­men­to­wał tek­st Życie mi się pop­suło.  

16 kwietnia 2015, 17:51natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Sens bez sen­su nie [...]

16 kwietnia 2015, 15:49zamknięty do­dał no­wy tek­st Sens bez sen­su nie [...]

17 marca 2015, 01:27zamknięty do­dał no­wy tek­st Wymięta po­duszka. Roz­rzu­cona pościel. [...] 

16 stycznia 2015, 17:39zamknięty do­dał no­wy tek­st Zamknięty w klat­ce pa­radok­su [...]

23 grudnia 2014, 17:15nicola-57 sko­men­to­wał tek­st I cho­ciaż to mnie [...]

23 grudnia 2014, 07:10tomek43i sko­men­to­wał tek­st I cho­ciaż to mnie [...]

23 grudnia 2014, 04:44zamknięty do­dał no­wy tek­st I cho­ciaż to mnie [...]

11 grudnia 2014, 04:54zamknięty do­dał no­wy tek­st Odwracam twarz. In­nej już [...]

7 grudnia 2014, 02:48zamknięty sko­men­to­wał tek­st Kawa. Pa­pieros. Skok w [...]